SIMDAX - en kalsiumsensitiserer med inotrop og vasodilaterende egenskaper

SIMDAX for pasienter med akutt alvorlig kronisk hjertesvikt.

Preparatomtale | Felleskatalogtekst | Sikkerhetsinformasjon

SIMDAX (levosimendan) har vært tilgjengelig på det norske markedet siden 2001 og markedsføres i mer enn 60 land. Dekompensert hjertesvikt er vanligere blant eldre personer enn hos yngre. Hjertesvikt er et helseproblem med alvorlig prognose og med stadig økende insidens og prevalens. Pasientgruppen utgjør omtrent 2 % av den voksne befolkning i Norge, dvs. ca. 100 000 mennesker. Forekomsten øker med økende alder. 6 % av befolkningen over 64 år har hjertesvikt eller har hatt en sviktepisode, og ca. 10 % av mennesker over 74 år har hjertesvikt. Spesielt blant eldre mennesker forårsaker hjertesvikt årlig et betydelig antall sykehusinnleggelser og konsultasjoner ved poliklinikker og hos fastleger.1

Målet ved behandling av hjertesvikt er å forbedre symptomer, funksjon og livskvalitet samt hindre sykehusinnleggelser og forbedre overlevelse.2

SIMDAX (levosimendan) er en kalsiumsensitiserer som gis intravenøst i løpet av 24 timer. SIMDAX forsterker de kontraktile proteinenes kalsiumsensitivitet gjennom en kalsiumavhengig binding til kardialt troponin C. SIMDAX øker kontraksjonskraften, uten negativ påvirkning på den diastoliske funksjonen. Dette fører til en forbedring av hjerteminuttvolumet. I tillegg åpner SIMDAX ATP-sensitive kaliumkanaler i vaskulær glatt muskulatur og induserer dermed vasodilatasjon av både systemiske og koronare arterielle motstandskar og systemiske venøse kapasitetskar. Resultatet blir en reduksjon av både preload (fylningstrykk) og afterload (tømmingsmotstand). Det sviktende hjertet får en lavere vaskulær motstand å pumpe mot, hvilket er gunstig.

Effekten med forbedret hemodynamikk oppnås uten signifikant økning av oksygenforbruket i myokardet. SIMDAX aktiverer ”stunned” myokard (dvs. myokard som ikke er fullstendig restituert etter tidligere iskemiske perioder) hos pasienter etter PTCA eller trombolyse. Dessuten øker SIMDAX den koronare blodsirkulasjonen etter hjertekirurgi og forbedrer myokardperfusjonen hos pasienter med hjertesvikt.

Disse hemodynamiske effektene varer opp til 9 dager etter avsluttet 24-timers SIMDAX-infusjon, fordi SIMDAX danner en aktiv metabolitt. I henhold til gjeldende behandlingsstandard skal EKG, blodtrykk og hjertefrekvens monitoreres under behandling og urinproduksjonen skal måles.3

Lenke till SIMDAX preparatomtale og felleskatalogtekst.


Referanser

1. Norsk hjertesviktregister. Årsrapport 2020. Grundtvig M, Eriksen-Volnes T, Kjøl Slind E , et al. 15.06.2021

2. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016 14;37(27):2129–2200.

3. SPC Simdax 10.12.2021 pkt. 4.2 og 5.1.


 

 

Sikkerhetsinformasjon SIMDAX®
(preparatomtale, 10.12.2021, pkt. 4.4, 4.6 og 4.8):

Hypotensjon er en svært vanlig bivirkning.
Alvorlig hypovolemi bør korrigeres før infusjon av levosimendan. Hvis uttalte endringer i blodtrykk eller hjerterytme er observert bør infusjons­hastigheten bli redusert eller infusjonen avbrytes.
Forsiktighet utvises hos pasienter med lav baseline systolisk eller diastolisk blodtrykk eller hos de med risiko for hypotensjonsepisode. Leger skal skreddersy dosen og behandlingens varighet basert på pasientens tilstand og respons.
Kvinner som får levosimendan bør ikke amme. Det er ingen erfaring i bruk av levosimendan hos gravide kvinner.

 


Sist oppdatert 26.04.2022