Informasjonsinnsamling

INFORMASJON FOR HELSEPERSONELL OG EKSTERNE EKSPERTER OG OPINISJONSLEDERE

Beskrivelse av hvordan personlige data håndteres i kunderegisteret

EUs generelle personvernforordning (2016/679), artikkel 13 og 14 

Oppdatert: 21 november 2021

Versjon: 1.3

Vi kan oppdatere eller revidere denne Informasjonsmeldingen når som helst, med varsel til deg etter det som kreves i henhold til gjeldende lovgivning. 

Behandlingsansvarlig/bedrift 

Orion Corporation (Organisasjonsnummer: 1999212-6)
Orionintie 1
02200 Espoo
Finland
Tlf. +358-10 4261

Ansvarlig/kontaktperson 

Andreas Bjordal (hovedkontakt for alle skandinaviske land)
Orion Pharma AS Norge
e-post: medinfo@orionpharma.com
Tlf. + 46 (0)8 - 623 64 40

Kontaktopplysninger til personvernrådgiver:
e-post: privacy@orion.fi

Navn på dataregister 

Kunderegister og direktemarkedsføring

Formålet for å behandle personopplysninger / mottakere (eller mottakerkategorier) av personopplysninger / det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysningene

Formålet med behandlingen av personopplysningene i dette dataregisteret er å sette den behandlingsansvarlige i stand til å utvikle, opprettholde, administrere og overvåke kunderelasjoner, og på andre måter skape og utvikle virksomheten, herunder lage en kundeprofil og profilering (bestille, gjennomføre og registrere salgsfremmende arrangementer for legemidler, sirkulere informasjon om legemidler, registrere distribusjon av prøver og materiell for risikostyringsplan). Den behandlingsansvarlige kan blant annet gjennomføre direktemarkedsføring av reseptbelagte legemidler utelukkende til personer som har tillatelse til å foreskrive og levere legemidler og til å gi informasjon om bivirkninger til kompetente myndigheter. Forpliktelsene kan variere fra land til land avhengig av nasjonal lovgivning. Du kan få mer informasjon om forpliktelsene ved å kontakte den lokale representanten for den behandlingsansvarlige, som er nevnt i punkt 2 i dette dokumentet.

Den behandlingsansvarlige vil ikke utlevere de innsamlede dataene til tredjeparter for kommersielle formål. Den behandlingsansvarlige kan dele dine opplysninger med tredjeparter, for eksempel dem som bistår oss med tekniske operasjoner som datalagring og drifting. Den behandlingsansvarlige kan utlevere opplysningene til tjenesteleverandører den behandlingsansvarlige har valgt, for å oppfylle formålet med registeret. Den behandlingsansvarlige bruker en internettleserbasert administrasjonsplattform for kunderelasjoner, som vedlikeholdes teknisk av en tjenesteleverandør kalt Interactive Medica, og for disse formålene utleveres personopplysninger til Interactive Medica. 

Hvis eierskap eller kontroll av Orion Corporation eller alle eller en del av våre produkter, tjenester eller eiendeler endrer seg, kan vi utlevere dine personopplysninger til en ny eier, etterfølger eller stedfortreder.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene er oppfyllelse av behandlingsansvarliges rettslige forpliktelser basert på bindende lovgivning (Generell personvernforordning (EU), artikkel 6.1.c) eller våre berettigede interesser av å opprettholde og utvikle kundeforholdet (Generell personvernforordning (EU), artikkel 6.1.f).  Vi behandler bare personopplysninger på grunnlag av våre berettigede interesser når vi på grunnlag av en interesseavveining har vurdert at rettighetene og interessene til den registrerte ikke vil gå foran våre berettigede interesser.

Innhold i dataregisteret  

Dataregisteret inneholder følgende datagrupper fra praktiserende leger og medisinstudenter som har fullmakt til å skrive ut legemidler, sykepleiere, farmasøyter og kontaktpersoner for å lage avtaler for salgsfremmende arrangementer:

Informasjon som samles inn og vedlikeholdes av den behandlingsansvarlige:

• Møtehistorikk

• Introduserte produkter

• Møtenotater

• Målgrupper basert på leges behandlingsområde, erfaring med behandlingsansvarligs legemiddel/farmakoterapeutisk gruppe og jobbeskrivelse med formål om riktig allokering av møter

• Tilgjengelighet for møter (tidspunkt/år)

• Registrering av prøvedistribusjon

• Distribusjon av materiell til risikostyringsplan

• Mulig annet distribuert materiell

• Kontaktinformasjon til personene som fastsetter salgsfremmende møter: navn, jobbtelefonnummer og e-postadresser

Data mottatt fra eksternt register og som ikke er endret av den behandlingsansvarlige:

• Personens ID i [IQVIA]-databasen

• Lisensnummer

• Kjønn

• Tittel

• Stilling

• Navn

• Fødselsdato

• Kontaktinformasjon (e-postadresse, jobbadresse, telefonnummer)

• Arbeidssted og kontaktinformasjon

• Yrke

• Innsigelse mot direktemarkedsføring

• År for studiestart

• År for uteksaminering

• Spesialisering

• Ekspertise

• Kvalifikasjoner

Informasjonskilde

Data leveres av tjenesteleverandør IQVIA: www.docnet.com

onekey_no@iqvia.com

Data suppleres med informasjon innsamlet av behandlingsansvarlig: salgsrepresentant for behandlingsansvarlig, produktsjefer, salgs- og markedsføringsassistenter, MSL-er og markedstilgangspersonell.

Oppbevaringsperiode for personopplysningene

Tjenesteleverandøren leverer bare gyldige, oppdaterte data. Dataregisteret oppdateres regelmessig for kun å bestå av data som er relevant for behandlingsformålet. Ved rettmessig anmodning fra den registrerte begrenses behandlingen i samsvar med anmodningen. Dataene slettes i henhold til arkiveringsplikten (distribusjon av legemiddelprøver og materiell til risikostyringsplan).

Prinsippene for hvordan dataregisteret sikres 

Dataregisteret befinner seg på en server i et privat vertsmiljø. Applikasjonen brukes via en sikker https-tilkobling og bare med personlig brukernavn og passord. Informasjonen er bare tilgjengelig for de ansatte i selskapet som trenger informasjonen på grunnlag av rollen deres. Bare en autorisert bruker av dataregisteret kan opprette nye brukere og vedlikeholde brukerinformasjon. Teknisk vedlikehold av dataregisteret leveres av Interactive Medica.

Rett til innsyn

Den registrerte skal, etter å ha oppgitt tilstrekkelige søkekriterier, ha innsynsrett i opplysninger om seg selv i personalregisteret, eller få en melding om at registret ikke inneholder slike data. Den behandlingsansvarlige skal samtidig gi den registrerte informasjon om registerets informasjonskilder, hvordan data i registeret kan brukes, og mottakersted for utleverte data.

Den registrerte som ønsker innsyn i dataene om seg selv, slik dette er omtalt ovenfor, skal anmode den ansvarlige hos den behandlingsansvarlige om dette i et dokument som er underskrevet, eller som på tilsvarende måte bekrefter avsenderens identitet.

Rett til å protestere mot behandling

Hvis det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene er den behandlingsansvarliges berettigede interesser har den registrerte rett til å protestere mot behandling på grunnlag som er knyttet til hans eller hennes bestemte situasjon.

Hvis den registrerte ønsker å benytte seg av ovennevnte rettighet, skal han eller hun anmode den ansvarlige personen hos den behandlingsansvarlige om dette i et skriftlig dokument som er underskrevet eller på lignende måte verifisert, til den lokale representanten for den behandlingsansvarlige, nevnt under punkt 2 over.

Korrigering, begrensning av behandling og sletting

Den registrerte kan varsle IQVIA om endringer i dataene sine (når det gjelder data levert av IQVIA) ved å kontakte IQVIA som beskrevet i informasjonsmeldingen som finnes på internettadressen oppgitt under punkt 6 i dette dokumentet.

Den behandlingsansvarlige skal, på eget initiativ eller på anmodning fra den registrerte, uten ugrunnet opphold, korrigere, slette eller supplere personopplysninger i personopplysningsregisteret hvis disse er feil, unødvendige, ufullstendige eller foreldet med hensyn til formålet med behandlingen. Den behandlingsansvarlige skal også forhindre utveksling av slike data hvis dette kan true personvernet eller rettighetene til personen.

Den registrerte har rett til å oppnå begrensning av behandling fra den behandlingsansvarlige i tilfelle den registrerte har bestridt riktigheten av de behandlede personopplysningene; hvis den registrerte har hevdet at behandlingen er ulovlig og den registrerte har motsatt seg sletting av personopplysningene og isteden anmodet om at bruken av dem begrenses; hvis den behandlingsansvarlige ikke lenger trenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men den registrerte har behov for personopplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav; eller hvis den registrerte har gjort innsigelser mot behandlingen i henhold til EUs generelle personvernforordning (GDPR) i påvente av kontrollen av om hvorvidt den behandlingsansvarliges berettigede grunner går foran den registrertes rettigheter. Når behandlingen er begrenset på grunnlag av årsakene nevnt over, skal den registrerte som har oppnådd begrensning av behandling, underrettes av behandlingsansvarlig før begrensningen av behandlingen opphører.

Hvis den behandlingsansvarlige avslår den registrertes anmodning om korrigering av en feil, skal det utstedes en skriftlig bekreftelse på dette. I bekreftelsen skal også årsakene til avslaget være oppgitt. I slike tilfeller kan personen ta saken videre til ombudsmannen for personvern.

Den behandlingsansvarlige skal rapportere rettelsen til mottakerne av dataene og kilden for personopplysningene som inneholder feil. Hvis det er umulig eller urimelig vanskelig å varsle om rettelsen, faller denne forpliktelsen imidlertid bort.

Anmodninger om korrigeringer skal skje ved å kontakte den lokale representanten for den behandlingsansvarlige, som er nevnt i punkt 2 i dette dokumentet.

Du har rett til å fremsette en klage til en tilsynsmyndighet, særlig i medlemslandet du er bosatt i, har ditt arbeidssted eller som er stedet for den påståtte overtredelsen, dersom du vurderer at behandlingen av persondata som vedrører deg ikke overholder bestemmelsene i personvernforordningen. 


Sist oppdatert 26.04.2022